Bitlis
+19°C

Yük.: +19°

Düş.: +

Pe, 26.05.2016

KAPASİTE RAPORU

TOBB Kapasite Raporu ve Yerli Malı Belgesi Ücretlerinin Yatırılacağı Banka Hesapları

 NOT: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 2024 yılı içerisinde kapasite raporu ücreti 3.750,-₺ Yerli malı belgesi başına alacağı ücret 900,-₺ olup,  bu ücretler firmalar tarafından aşağıdaki TOBB’un kapasite raporu hesaplarının bulunduğu bankalara yatırılacaktır.          

TOBB YERLİ MALI BELGESİ  ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI  BANKA HESAPLARI

PARA CİNSİ

HESAP ADI

ŞUBE KODU

HESAP NO

IBAN NO

BANKA

ŞUBESİ

TL

TOBB-Kapasite Bedelleri

4201

785529

TR100006400000142010785529

T.İŞ BANKASI

AKAY

TL

TOBB-Kapasite Bedelleri

153

69072

TR350004600153888000069072

AKBANK

BAKANLIKLAR

TL

TOBB-Kapasite Bedelleri

760

5994350-5032

TR020001000760059943505032

ZİRAAT BANKASI

AKAY

TL

TOBB-Kapasite Bedelleri

184

2068017

TR210001500158007293586413

VAKIFLAR BANKASI

MERKEZ

TL

TOBB-Kapasite Bedelleri

1311

16000038

TR140001200131100016000038

HALKBANK

ÇUKURAMBAR TİCARİ


Kapasite Raporu; sınai üretim, sınai hizmet ve inşaat sektörü ile maden işletmeciliğinde faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının  mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite Raporunun geçerlilik süresi 3 yıldır.
 
KAPASİTE RAPORU TANZİMİNİ ZORUNLU KILAN MEVZUAT:
6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu
5174 sayılı TOBB Kanunu
28/5/1975 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
TOBB Muamelat Yönetmeliği ( Madde 58 )
İthalat ve ihracat yönetmelikleri
560 Sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK ve Yönetmelikleri
Teşviklerle ilgili Tebliğler
ÖN KAPASİTE RAPORLARI :
 
Ön kapasite raporu, tamamen yeni kurulmakta olan işletmeler için düzenlenir.
 
Ön kapasite tesbiti için odaya yapılacak talepte, işyerinin Odaya tescil ettirilmesi, binanın inşaatının tamamlanma aşamasında  veya kiralanmış olması şarttır. Bu husus resmi vesikalarla belgelendirilmelidir. Bu vesikalar kiralamada mukavele, diğer hallerde arazi veya bina mülkiyetinin tapusu, inşaatta ise belediyeden, belediye hududları dışında ise ilgili mercilerden alınmış ruhsat ve tasdikli projedir.
 
Ayrıca, işyerinde su ve elektrik enerjisinin mevcut olması veya teminine dair ilgili kurumlarla mukavele yapılmış bulunması şarttır.
 
Ön kapasite talebinde yer alan makina ve tesisatın tamamı ithal yolu ile temin ediliyorsa; gayri kabili rücu (geri dönüşü olmayan) akreditifin açıldığının belgelendirilmesi gerekmektedir. Tamamı yurt içinden temin edilmiş olan makina ve tesisatın, talep sahibi üyenin Odaya tescil ettirilmiş işyerinde mevcut  veya imalatçı firma ile sipariş anlaşmasının olması ve talep sahibi firma mülkiyetinde bulunduğunun belgelendirilmesi,
 
Makina ve tesisatın kısmen yurt dışından, kısmen de yurt içinden temin edilmesi halinde; yurt içinden temin olunanların imalatı tamamlayan makineler olması esastır. Bu raporların kapasite yönünden geçerlilik süresi (yukarıdaki şartlar geçerli olmak üzere)  bir yıldır. Bu süre içinde kurulup çalışmaya başlamayan ve bu sebeple kati  kapasitesini     yaptırmamış olan tesislerin ön kapasiteleri iptal olunur.
 
Aynı tesis için  ikinci bir ön kapasite tesbiti yapılamaz ve rapor tanzim edilemez.
 
KAPASİTE RAPORU HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?
 
Sanayi sicil kaydı işlemlerinde,
Çeşitli kurum ve kuruluşların ihalelerine iştirakte,
Sanayici-ihracatçılara tanınan haklardan yararlanmada,
Bazı üretim girdilerini indirimli tarifeden temin etmekte,
Sanayicilere verilen tahsislerden yararlanmada,
Kota başvurularında,
Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde
Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarında
Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde
İmalatçı Belgesi alımında
Vergi incelemelerinde
Yatırım Teşvik Belgesi
Dahilde İşleme İzin Belgesi
Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgelerin kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında
KAPASİTE RAPORU TANZİM İŞLEMLERİ NASIL YÜRÜTÜLÜR ?
 
  Firma Odadan ücretsiz olarak temin ettiği başvuru formunu  ve iştigal konusu ile ilgili dilekçeyi doldurur.   İstenen diğer evraklar ile birlikte Ekonomik  Araştırma ve Belge Servine başvurur.
Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilerek heyetin belirlenmesi   için Yönetim Kurulunda  görüşülür,
Görevli eksper, mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,
 Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar onaylanmak   üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği´ne (TOBB) gönderilir,
TOBB´un onayından sonra 2 nüshası  Odamıza iade edilen Raporlardan birisi firmaya verilirken, diğeri ve raporu tanzim eder,

 ·Tanzim edilen rapor, yazımı müteakip 2 nüsha derlenerek firmanın dosyasında muhafaza edilir.

Kapasite Raporu Ücret Bilgisi İçin Tıklayınız. 

Kapasite Raporu Dilekçe

Kapasite Raporu Başvuru Formu

Kapasite Raporu Gerekli Evraklar